CRISISBEHEERSING
Weeralarm wordt (nooit) gewoon

De impact van een overstroming in beeld

De zeespiegel die deze eeuw een halve tot een hele meter stijgt, langdurige periodes van droogte, wateroverlast door korte, intensieve regenval en vaker en hardere stormen. Dat staat ons land, volgens klimaatwetenschappers, de komende decennia allemaal te wachten. Een ramp of calamiteit die de maatschappij ontwricht kan het gevolg zijn. Denk maar aan overstromingen die stroomstoringen veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Om de uitdagingen van klimaatveranderingen het hoofd te bieden, draait het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) sinds dit voorjaar proef met het Crisis Management Systeem Eagle Water. Lees verder

Bij de beheersing van de gevolgen van een crisis is van oudsher een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. Maar door de klimaatverandering leggen die zich ook steeds meer toe op preventie van calamiteiten. Bijvoorbeeld door vluchtplaatsen te realiseren, te zorgen dat de bevolking weet waar die zijn en zo het risico op slachtoffers te beperken. Ook bedenken ze scenario’s: ze brengen mogelijke calamiteiten en de impact daarvan helder in beeld. Stel dat er door langdurige droogte een dijk verzakt en doorbreekt. Hoe ver reikt het water dan? Hoe, en hoe snel, kunnen de hulpdiensten dan ter plaatse zijn? En hoe komt de juiste informatie bij de juiste besluitvormers?
Water heeft echter niet de neiging om te stoppen bij de grens van het werkgebied van een waterschap. Vandaar dat professionele samenwerking tussen waterschappen onderling, maar ook met ketenpartners als de veiligheidsregio’s (waarin gemeenten en hulpdiensten samenwerken) en nutsbedrijven (netbeheerders en drinkwaterbedrijven), van levensbelang is. En voor adequate samenwerking is efficiënte informatie-uitwisseling belangrijk.

Pilot HHNK: ‘Nieuwe impuls voor verdere samenwerking’

Dit voorjaar leverde Geodan bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het Proof of concept op van Eagle Water: een robuust, web based Crisis Management Systeem. Op basis van geo-informatie zorgt dat voor eenduidige, relevante informatie voor adequate besluitvorming. Inmiddels is Eagle Water daar geïmplementeerd in de ICT-infrastructuur en is het hoogheemraadschap er volop mee aan het testen. ‘Technisch draait het snel en goed’, zegt Raymond de Landmeter, crisiscoördinator HHNK. ‘Nu focussen we ons vooral op netcentrisch werken in de praktijk.’ Lees verder

GeoMag1_art_netcentrischwerken

Netcentrisch werken is de basis van Eagle Water. Alle betrokkenen hebben een gedeeld beeld (de zogeheten Common Operational Picture). Daarmee hebben zij direct inzicht in waar het incident zich afspeelt, wat er aan de hand is, welke maatregelen nodig zijn en wie er gealarmeerd moeten worden. De Landmeter: ‘Het is de kunst om de procesorganisatie goed te laten functioneren om zo Eagle Water optimaal te benutten. We zoeken bijvoorbeeld uit welke informatie noodzakelijk is voor goede besluitvorming en wat non-informatie is. En hoe we de juiste data bij elkaar laten komen.’
‘Het mooie is dat er hierdoor nu vernieuwingen van de grond komen in onze organisatie. En het is een impuls voor verdere doorontwikkeling van samenwerking met onze ketenpartners, zoals andere waterschappen en Rijkswaterstaat.’ Die tonen dan ook veel belangstelling. Ook de veiligheidsregio’s zijn enthousiast. De Landmeter snapt dat wel: ‘De ervaring leert dat tijdens een crisis veel besluiten genomen worden op basis van beeldvorming. Eagle Water is bij uitstek een Crisis Management Systeem dat geo-informatie snel en slim presenteert en visueel inzichtelijk maakt hoe een crisis eruit ziet.’

‘Eagle Water is bij uitstek een Crisis Management Systeem dat geo-informatie snel en slim presenteert. Het maakt een crisis visueel inzichtelijk.’

RAYMOND DE LANDMETER, CRISISCOÖRDINATOR HHNK

GeoMag1_art_vuurtoren

WOW! De toekomst is nu

Mensen die met Eagle Water werken zijn erg enthousiast, merkte De Landmeter binnen zijn organisatie. Daarom vroeg hij Geodan mee te werken aan YPN Challenge. Dat is een week waarin young professionals in dienst van waterbeheerders zich buigen over een actuele vraag. Het platform Water Ontmoet Water (WOW) organiseert de week. De centrale vraag was hoe de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing versterkt kan worden. Geodan ondersteunde een workshop om de deelnemers na te laten denken over de risico’s van overstromingen.

Elf deelnemers kregen deze casus voorgelegd: Tijdens een hevige storm bezwijkt de sluis bij IJmuiden, met een overstroming tot aan Zaanstad tot gevolg. Hoe pak je een ramp van dit formaat aan? Lees verder

Met behulp van Eagle Water vormden de deelnemers zich een beeld van de aanloop en effecten van de ramp. Wat doe je preventief en wat doe je op het moment zelf? Communicatiesystemen moeten overeind blijven, de maatschappelijke ontwrichting en het aantal slachtoffers zoveel mogelijk beperkt. Ook maakten ze een kosten-batenanalyse. Want hoeveel ben je als maatschappij bereid te investeren in een ramp, waarvan de kans dat die daadwerkelijk plaatsvindt maar klein is?

De Landmeter: ‘In Eagle Water zit een service waarmee je vrij precies kunt bepalen hoeveel mensen zich binnen een vlak bevinden. Daarnaast geeft het informatie over kwetsbare groepen die zich in het effectgebied bevinden, in kinderdagverblijven en ziekenhuizen bijvoorbeeld. Dat helpt enorm bij het opstellen van evacuatieplannen of het berekenen van het aantal mogelijke slachtoffers. De jonge waterbeheerders en crisismanagers die meededen aan de challenge moeten in de toekomst de gevolgen van overstromingen voor de BV Nederland zien te beperken. Het viel op dat zij een tool als Eagle Water zien als de normaalste zaak van de wereld. Want zo ga je in deze tijd nou eenmaal slim om met informatie.’

De impact van Eagle Water

  • Realtime beschikbaarheid van relevante informatie.
  • Grotere flexibiliteit bij onverwachte gebeurtenissen.
  • Betere afhandeling van incidenten en calamiteiten.
  • Minder schade en slachtoffers als gevolg van snellere besluiten die op betere en sneller beschikbare informatie gebaseerd zijn.
  • Verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen.
  • Vastlegging besluitvormingsproces voor evaluatie en verantwoording.

GeoMag1_art_screenshotEagleWater

Hoe werkt het?

Onder andere bij ProRail heeft netcentrisch werken zijn nut al ruimschoots bewezen bij calamiteiten op en rond het spoor. Eagle Water werkt in principe op dezelfde manier, maar dan voor de waterschappen.

Het ontsluit data op drie niveaus:

  1. De eigen data van de waterschappen, zoals de locatie van gemalen, dijken en kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen en aquaducten)
  2. Basisinformatie van ketenpartners, zoals de locatie van stroomverdeelstations
  3. Expertsystemen zoals 3Di gebiedsmodellen
Lees verder

3Di gebiedsmodellen brengen waterstromen en de effecten van overstromingen en hevige neerslag letterlijk in kaart. Zowel voor de huidige situatie als voor klimaatscenario’s in stedelijke en landelijke omgevingen. Met 3Di kan de gebruiker interactief ‘spelen’ door de kaart aan te passen. Bijvoorbeeld door te variëren in maaiveldhoogte, stedelijke uitbreiding of de afvoercapaciteit van riool- en grondwatersystemen. Klik hier voor meer informatie over 3Di

 

Nieuwe editie van GeodanMagazine is uit!

 
In de tweede editie van GeodanMagazine leest u over hoe ProRail SpoorWeb inzet om incidenten op het spoor sneller af te handelen. Ook vertellen we meer over de detacherings-oplossingen van Geodan en wat er allemaal mogelijk is met slimme 3D viewers.